Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

Wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej  należy składać  w terminie od 23 lutego do 15 marca  2022 r. do dyrektora szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.  W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, kandydatów spoza obwodu szkoły, będą obowiązywały kryteria ustanowione uchwałą nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Zarządzenie nr 6/2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:  w Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych nr 1, nr 2  w Luzinie, w Kębłowie, w Sychowie, w Barłominie i w Wyszecinie– do pobrania (pdf,word)

Załącznik nr 2 do zarządzenia (dot. kl. I szkoły podstawowej) – do pobrania (pdf, word)

 

Zarządzenie nr 6A / 2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie,  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem),  a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino  – do pobrania (pdf, word)

 

Druki do pobrania:

 

Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2022/2023 (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem) – do pobrania (pdf,word)

Załącznik nr 3 – zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałegow obwodzie tej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 – do pobrania (pdf,word)

 

Zarządzenie nr 6B / 2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino – do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej – do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkiwania kandydata- do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 8 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły – do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 9 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 10 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania (pdfword)

Formularze druków dostępne są w placówkach oświatowych, prowadzących postępowanie rekrutacyjne.