Współpraca instytucji. Profesor Gerard Labuda łączy

W dniu 16.06.2021 r. w muzealnej czytelni Książnicy im. prof. Gerarda Labudy, w otoczeniu uczniów i pedagogów Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie, podpisane zostało porozumienie o współpracy na niwie edukacyjno-kulturalnej pomiędzy Szkołą, reprezentowaną przez Dyrektora Kazimierza Bistronia oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Fopke.

 

W ramach współpracy objętej niniejszym porozumieniem Muzeum zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnego uczestnictwa uczniów Szkoły w zajęciach organizowanych w budynku Książnicy im. prof. Gerarda Labudy oraz jej zwiedzanie. Ponadto Muzeum zobowiązuje się do współorganizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych dedykowanych tej wybitnej postaci, prelekcji na temat historii Kaszub w Szkole przeprowadzanych przez pracowników naukowych Muzeum, szeroko rozumianych konsultacji językowych i z zakresu kultury kaszubskiej. W ramach współpracy Szkoła zaś zobowiązuje się do promocji działalności Muzeum oraz udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Muzeum. Strony porozumienia zobligowały się do inicjowania i realizacji wspólnych projektów, w szczególności związanych z kulturą i językiem kaszubskim.